Zadzwoń lub napisz do nas!
Schowaj okno

Regulamin korzystania z sklepu TCMsklep.pl

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.tcmsklep.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.TCMSKLEP.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
X. Prawo odstąpienia od umowy
XI. Własność intelektualna
XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.tcmsklep.pl prowadzony jest przez TCM BRAND SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, siedziba spółki: ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@tcmsklep.pl, tel. 695 849 178.

2. Sklep www.tcmsklep.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.tcmsklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.tcmsklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep www.tcmsklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na rzecz Konsumentów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.tcmsklep.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  www.tcmsklep.pl użyte są w celach informacyjnych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.tcmsklep.pl

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – TCM BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków.

10. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) prowadzenie Konta w Sklepie,
c) korzystanie z Newslettera,
d) zamieszczanie opinii.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
b) o charakterze rasistowskim,
c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f) szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

6. Zamówienia można składać:
a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.tcmsklep.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tcmsklep.pl,
c) telefonicznie pod numerem: 695 849 178.

7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
- pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
- niniejszy Regulamin.
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8 lit b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Zakup E-kurs obejmuje dostęp do materiałów wideo i materiałów dydaktycznych w formacie PDF przez okres 12 miesięcy od dnia nabycia kursu. Po tym okresie dostęp do kursu i materiałów dydaktycznych zostaje odebrany.

10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu faktura VAT wysyłana drogą elektroniczną lub paragon, który będzie dołączany do przesyłki.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24, Transferuj.pl).

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 47 1750 0012 0000 0000 2995 8677 (BGŻ BNP Paribas S.A., dawniej Raiffeisen Polbank) TCM BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6762490342, ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem paczkomatów lub firmy kurierskiej FedEX.

3. Klient może odebrać Produkt osobiście po adresem: Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2  Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 14 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tcmsklep.pl
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tcmsklep.pl lub pisemnie na adres: ul. Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice.
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice.
e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tcmsklep.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu, ale nie kosztów jego dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Jeżeli Konsument otrzymał rabat do zakupów powyżej 350 zł, w postaci darmowej przesyłki, zwracając produkty umniejszające podstawowy rachunek do kwoty poniżej 350 zł, staje się on jednocześnie zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki pierwotnego zamówienia od Sprzedawcy do Konsumenta.

8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e) w której przedmiotem świadczenia jest treść cyfrowa (np. e-kurs online), z której Klient zaczął już korzystać (tzn. obejrzał materiał wideo, pobrał pliki PDF itp.).

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.tcmsklep.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością TCM BRAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.tcmsklep.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.tcmsklep.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin płatności Przelewy24

REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY 24

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Reklamacje
IV. Postanowienia końcowe

I. Definicje

1. AKCEPTANT - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.

2. PŁATNIK/UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta
SERWIS/SERWIS PRZELEWY24 - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

3. PŁATNOŚĆ - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę. Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:
a) Oczekująca - płatność oczekująca na wpłatę,
b) Weryfikowana - płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,
c) Do wykorzystania/Przedpłata - płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,
d) Dokonana - Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,
e) Błędna - Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty.
f) Zwrócona - zwrócona Klientowi z konta Serwisu

4. PANEL TRANSAKCYJNY - Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej.

5. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA - dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

6. DZIEŃ ROBOCZY (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) - dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy"

II. Postanowienia ogólne

1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

2. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.

3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.

4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki.

5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.

6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące: a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego - serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24 b) dla płatności przelewem - bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.

7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.

9. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.

10. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.

11. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

12. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.

13. Przedpłaty
a) Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty - numer Płatności
b) Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.
c) Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.
d) Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.
e) Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata
f) Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.
g) Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.

14. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.

III. Reklamacje

1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty).

2. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Instytucji pośredniczących.

IV. Postanowienia końcowe

1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2

2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.

3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).

4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.

5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.

6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.

7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

Regulamin sprzedaży e-kursów (kursów online)

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną kursów online (zwanych dalej e-kursami) za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin sprzedaży e-kursów (kursów online) (zwany dalej Regulaminem E-Kursów) jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, który nabywa e-kurs (kurs online).
3. Zamówienie kursu poprzez formularz zgłoszeniowy czy za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
4. Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Definicje:
1) E-kurs – kurs online, obejmujący dostęp do materiałów wideo oraz materiałów dydaktycznych w formacie PDF, będący przedmiotem umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a TCM Brand Sp. z o.o.;
2) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Holiapp.me oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej usługi elektronicznej;
3) Prowadzący e-kurs - osoba prawna, osoba fizyczna lub osoby fizyczne współtworzące wraz z TCM Brand Sp. z o.o. e-kurs dostępne online do kupienia w Aplikacji Holiapp. Prowadzący e-kurs odpowiada za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy i umiejętności przekazywanych w trakcie E-kursu;
4) TCM Brand Sp. z o.o. - właściciel E-Kursów.

II. Zakup e-kursów

1. Dostęp do e-kursów jest odpłatny.
2. E-kurs obejmuje dostęp do materiałów wideo i materiałów dydaktycznych w formacie PDF przez okres 12 miesięcy od dnia nabycia kursu. Po tym okresie dostęp do kursu i materiałów dydaktycznych zostaje odebrany.
3. E-kurs można zakupić w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.holiapp.me,
b) poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl,
c) poprzez pocztę elektroniczną,
d) drogą telefoniczną.
4. Warunkiem realizacji e-kursu jest podanie przez Kliena poniższych danych osobistych:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) numer telefonu.
5. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT wówczas konieczne jest podanie przez niego również danych dotyczących:
a) nazwy firmy,
b) numeru NIP firmy,
c) adresu firmy (miasto, kod pocztowy, ulica i numer domu/lokalu).
6. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
7. Klient ma możliwość opłacenia zakupionego e-kursu:
a) korzystając z systemu płatności elektronicznych Przelewy24 - w przypadku zakupu kursu poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl;
b) korzystając z przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy numer: 47 1750 0012 0000 0000 2995 8677 (BGŻ BNP Paribas S.A.) - w przypadku zakupu kursu telefonicznego, drogą mailową lub poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl.
8. Certyfikat w formie drukowanej jest dodatkowo płatny w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto. Jest to wybór opcjonalny, który Użytkownik dokonuje przed lub po przystąpieniu do kursu online.
9. Każdy Użytkownik otrzymuje certyfikat w formie elektronicznej, za który nie jest pobierana opłata.
10. Zamówiony certyfikat wysyłany jest za pomocą przesyłki kurierskiej

III. Odstąpienie od umowy

1. W przypadku treści cyfrowych (e-kursów) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu e-kursu, o ile Klient nie zaczął wykonywać umowy (np. pobierać plików z serwera, odtwarzać wideo, przeglądać materiałów PDF, czy przystępować do egzaminu online). Jeśli Klient zaczął wykonywać umowę prawo do odstąpienie od umowy mu nie przysługuje (patrz art. 36 pkt 2 i art 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.]).
2. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną i musi zostać wysłane na adres doręczeń TCM Brand Sp. z o.o.: ul. Stanisława Kmity 19, 32-083 Balice lub na adres e-mail: kontakt@tcmsklep.pl.
3. TCM Brand Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

IV. Reklamacje

1. Reklamacje związane z problemami technicznymi dotyczącymi e-kursów należy składać do TCM Brand Sp. z o.o. na adres e-mail: kontakt@holiapp.me lub telefonicznie: +48 502 380 358.
2. Reklamacje związane z merytoryczną treścią e-kursów należy składać bezpośrednio do Prowadzącego dany e-kurs korzystając z adresu e-mail podanego w opisie danego e-kursu. Reklamacje można też składać pośrednio na adres e-mail: kontakt@holiapp.me bądź telefonicznie: +48 502 380 358 - wówczas TCM Brand Sp. z o.o. przekaże reklamację Prowadzącemu e-kurs.
3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji (pominięcie tych zaleceń nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji):
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
b) żądania Klienta, jak również
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
4. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

V. Certyfikat

1. Po ukończeniu e-kursu Klient otrzymuje certyfikat ukończenia kursu (zwany dalej Certyfikatem).
2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest opłacenie kursu, zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi oraz zaliczenie egzaminu w formie online.
3. E-kursy, które nie są zakończone egzaminem nie uprawniają Klienta do otrzymania Certyfikatu.
4. Każdy Klient otrzymuje Certyfikat w formie elektronicznej za który nie jest pobierana opłata.
5. Certyfikat w formie drukowanej jest dodatkowo płatny w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto. Jest to wybór opcjonalny, który Użytkownik dokonuje przed lub po przystąpieniu do kursu online.

VI. Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest TCM Brand Sp. z o.o. numer KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków.
2. TCM Brand Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Sklepie, podczas procesu zakupu e-kursu i w trakcie przetwarzania danych w związku jego realizacją, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania.
3. TCM Brand Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.
4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale wymagane do zakupu e-kursu.
6. Klient ma prawo do:
a) wglądu w treść swoich danych,
b) aktualizacji lub korekty swoich danych,
c) usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) przeniesienia swoich danych.

VII. Własność intelektualna

1. E-kursy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
2. Właścicielem praw autorskich do e-kursów jest TCM Brand Sp. z o.o.
3. TCM Brand Sp. z o.o. udziela prawa do korzystania z e-kursu, tzn. oglądania materiałów wideo oraz pobierania materiałów PDF, wyłącznie nabywcy e-kursu. Zabrania się udostępniać e-kurs osobom trzecim. Zabrania się udzielać dostępu do konta osobom trzecim. Zabrania się wykonywać publiczne pokazy lub wyświetlenia e-kursów bez pisemnej zgody TCM Brand Sp. z o.o.
4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów lub ich fragmentów, publikowanych na stronie internetowej www.holiapp.me oraz udostępnianych w ramach e-kursów materiałów wideo, audio oraz materiałów szkoleniowych w formie plików PDF bez pisemnej zgody TCM Brand sp. z o.o.

VIII. Odpowiedzialność za wartość merytoryczną e-kursów

1. Wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy przekazywanej w trakcie E-kursów wideo ponosi Organizator e-kursu.
2. Wszelkie pytania lub zażalenia związane z wiedzą przekazywaną w trakcie e-kursu należy kierować na adres mailowy Organizatora e-kursu, który można znaleźć w zakładce „Masz pytanie?” na podstronie danego e-kursu.
3. Zastosowanie wiedzy wyniesionej z e-kursu nie może zastępować fachowej opieki medycznej. Nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w sposobie odżywiania czy aktywności fizycznej bez konsultacji z lekarzem w szczególności jeśli leczysz się z powodu chorób układu krążenia, podwyższonego ciśnienia krwi czy cukrzycy. Wydawca i Organizator e-kursu sugerują kontakt z lekarzem w związku z wszelkimi problemami zdrowotnymi, leczeniem lub ustalaniem niezbędnego zakresu opieki medycznej. Wydawca i Organizator e-kursu nie odpowiadają za niekorzystne skutki, jakie mogą się pojawić w konsekwencji skorzystania z rad czy informacji omawianych lub sugerowanych w trakcie e-kursu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Holiapp.me zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgonie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2019 r.
6. Klient kupując e-kurs akceptuje Regulamin.