Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawa przysługujące Usługobiorcy
V. Pliki „Cookies”
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.tcmsklep.pl jest TCM BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, siedziba spółki: ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Winnicka 52, 30-394 Kraków, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@tcmsklep.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.tcmsklep.pl.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) Imię i nazwisko,

b) NIP,

c) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

d) Adres e-mail,

e) Numer telefonu.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

5. Aby Administrator mógł przetwarzać dane osobowe związane z wykonywaniem Umowy Sprzedaży, Usługobiorca musi wyrazić na to swoją zgodę zaznaczając pole Zgody na przetwarzania danych w celu przeprowadzenia zakupu - w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia. Niezaznaczenie pola zgody skutkuje brakiem zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych ze strony Usługobiorcy. Powyższa zgoda nie stanowi jednoczesnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

6. Aby Administrator mógł przetwarzać dane osobowe pozyskiwane w celach marketingowych, Usługobiorca musi wyrazić na to swoją zgodę zaznaczając pole Zgody na otrzymywanie newslettera, w trakcie rejestracji konta lub składania zamówienia. Niezaznaczenie pola zgody skutkuje brakiem zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych ze strony Usługobiorcy. Powyższa zgoda nie stanowi jednoczesnej zgody na przetwarzanie danych w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

7. Administrator przechowuje pozyskane dane osobowe bezterminowo w celu ułatwienia kolejnych zakupów i późniejszej komunikacji.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE USŁUGOBIORCY
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Usługobiorca ma prawo do trwałego usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych Administratora.

3. Usługobiorca ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora.

4. Usługobiorca ma prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.

5. Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym (Newsletter).

6. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7. Z uprawnień, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 korzysta się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@tcmsklep.pl

8. Z uprawnień, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 Usługobiorca możne skorzystać na poziomie zakładki Moje Konto na stronie www.tcmsklep.pl.

9. Z uprawnień, o których mowa w pkt 5 Usługobiorca możne skorzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@tcmsklep.pl lub klikając w link wypisania się z newslettera zamieszczany w każdym wysyłanym Newsletterze.

10. Usługobiorca, w przypadku, w którym stwierdzi, że przysługujące mu prawa nie są realizowane, ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

V. PLIKI "COOKIES"

1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.tcmsklep.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.