Regulamin sklepu

Regulamin korzystania ze sklepu TCMsklep.pl

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.tcmsklep.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Tryb postępowania reklamacyjnego
X. Prawo odstąpienia od umowy
XI. Własność intelektualna
XII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.tcmsklep.pl prowadzony jest przez TCM BRAND SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, siedziba spółki: ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Winnicka 52, 30-394 Kraków, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], tel. 695 849 178.

2. Sklep www.tcmsklep.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.tcmsklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.tcmsklep.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep www.tcmsklep.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na rzecz Konsumentów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.tcmsklep.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  www.tcmsklep.pl użyte są w celach informacyjnych.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.tcmsklep.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.tcmsklep.pl

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – TCM BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków.

10. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) prowadzenie Konta w Sklepie,
c) korzystanie z Newslettera,
d) zamieszczanie opinii.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
b) o charakterze rasistowskim,
c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f) szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Miejscem sprzedaży jest ul. Winncka 52, 32-083 Kraków. Złożenie zamówienia przez Klienta może odbyć się na miejscu lub przez internet.

3. Składając zamówienie Klient upoważnia kuriera do odebrania zamówienia. W takim przypadku kurier jest pełnomocnikiem Klienta.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8. Zamówienia można składać:
a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.tcmsklep.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],
c) telefonicznie pod numerem: 695 849 178.

9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

10. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b) W przypadku nalewek ziołowych YaoMedica, które są napojami alkoholowymi, do zawarcia Umowy Sprzedaży wymagane jest aby Klient miał ukończone 18 lat, zgodnie zgodnie z postanowieniami art. 15 i art. 46 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z dnia 2007 r. nr 70, poz. 473).
c) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
- pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
- niniejszy Regulamin.
d) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 10 lit c) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

11. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu faktura VAT wysyłana drogą elektroniczną lub paragon, który będzie dołączany do przesyłki.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU).

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer

 47 1750 0012 0000 0000 2995 8677 (BGŻ BNP Paribas S.A., dawniej Raiffeisen Polbank) TCM BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6762490342, ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem paczkomatów inPost lub firmy kurierskiej GLS.

3. Klient może odebrać Produkt osobiście po adresem: Winnicka 52, 30-394 Kraków, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2  Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 14 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków.
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków.
e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu oraz dokona zwrotu kosztów jego dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

5. Jeżeli Konsument otrzymał rabat do zakupów powyżej 350 zł, w postaci darmowej przesyłki, zwracając produkty umniejszające podstawowy rachunek do kwoty poniżej 350 zł, staje się on jednocześnie zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki pierwotnego zamówienia od Sprzedawcy do Konsumenta.

6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e) w której przedmiotem świadczenia jest treść cyfrowa (np. e-kurs online), z której Klient zaczął już korzystać (tzn. obejrzał materiał wideo, pobrał pliki PDF itp.).

8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.tcmsklep.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością TCM BRAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, ul. Winnicka 52, 30-394 Kraków. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.tcmsklep.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.tcmsklep.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Właścicielem praw autorskich do e-kursów dostępnych w sprzedaży na  TCMsklep.pl jest TCM Brand Sp. z o.o.. Każdy z Prowadzących e-kurs oświadcza, że prowadzony przez niego e-kurs nie narusza praw autorskich, ani innych praw majątkowych osób trzecich i jako taki może być opublikowany przez TCM Brand Sp. z o.o.. TCM Brand Sp. z o.o. udziela prawa do korzystania z e-kursu, tzn. oglądania materiałów wideo oraz pobierania materiałów PDF, wyłącznie nabywcy e-kursu. Zabrania się udostępniać e-kurs osobom trzecim. Zabrania się udzielać dostępu do konta osobom trzecim. Zabrania się wykonywać publiczne pokazy lub wyświetlenia e-kursów bez pisemnej zgody TCM Brand Sp. z o.o.. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów lub ich fragmentów, publikowanych na stronie internetowej www.holiapp.me oraz udostępnianych w ramach e-kursów materiałów wideo, audio oraz materiałów szkoleniowych w formie plików PDF bez pisemnej zgody TCM Brand sp. z o.o..

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin płatności PayU

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Przedmiot usług
IV. Dokonywanie transakcji w serwisach
V. Opłaty
VI. Obowiązki klienta
VII. Odpowiedzialność PayU
VIII. Prywatność i poufność
IX. Reklamacje
X. Dostępność regulaminu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną, stanowiących pojedynczą transakcję płatniczą. Przystąpienie i korzystanie z Usługi nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.

2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej "PayU"). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

4. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

II. DEFINICJE

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z PayU umowę o pojedynczą transakcję płatniczą 

drogą elektroniczną.

Partner – bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe lub instytucja pożyczkowa współpracujące z PayU 

przy obsłudze narzędzi umożliwiających Płatności, o których mowa w art. 3 ust. 2.

Akceptant – podmiot, który zawarł umowę z PayU, umożliwiający dokonanie Płatności.

Usługa – usługa wykonywana przez PayU na rzecz Klienta na mocy postanowień Regulaminu, polegająca na 

przeprowadzaniu Płatności; usługa płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach 

płatniczych.

Dzień Roboczy - dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej, w którym PayU prowadzi swoją działalność.

Serwis - strona internetowa prowadzona przez Akceptanta, za pomocą której Akceptant oferuje Klientom 

dobra lub usługi.

Płatność - dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Akceptanta za pośrednictwem PayU w celu wykonania 

zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku transakcji pomiędzy Klientem a Akceptantem, stanowiąca 

pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Regulamin – treść niniejszego regulaminu.

Zlecenie płatnicze - oświadczenie Klienta skierowane do PayU zawierające polecenie wykonania określonej Płatności.

III. PRZEDMIOT USŁUG

1. W ramach Usługi PayU nie prowadzi dla Klienta rachunku płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

2. W ramach Usługi Klient może skorzystać z narzędzi umożliwiających Płatność w Serwisach Akceptantów, które zawarły z PayU umowę na jej udostępnienie. Serwis może udostępnić Klientowi dostęp do następujących Usług:
a) Płatności drogą przelewów elektronicznych, obejmujących Płatności bezgotówkowe poprzez przelew internetowy;
b) Płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;
c) Płatności przy użyciu kart płatniczych, obejmujące Płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym;
d) Płatności z wykorzystaniem środków pochodzących z pożyczki udzielanej Klientowi przez Partnera.

IV. DOKONYWANIE TRANSAKCJI W SERWISACH

1. PayU nie jest stroną umów między Klientem a Akceptantem i nie odpowiada za wykonanie tak zawartych umów jak i ich ważność. 

2. Celem skorzystania z Usługi Klient powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniony do żądania od Klienta innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Z chwilą podania danych w sposób określony w ust. 2 oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a PayU, której przedmiotem jest świadczenie Usługi określonej w niniejszym Regulaminie. 

4. PayU świadczy Usługę na podstawie otrzymanego od Klienta Zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych określonych w ust. 2. 

5. Za moment otrzymania Zlecenia płatniczego przez PayU uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayU został uznany kwotą Płatności. W przypadku, gdy PayU otrzymał Zlecenie płatnicze w dniu nie będącym dla PayU Dniem Roboczym, przyjmuje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. 

6. Partnerzy Usługi, jak również PayU, prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać Płatności i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi Płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka. 

7. PayU zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej Płatności, w przypadku, gdy nie zostały spełnione postanowienia Regulaminu lub też w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje Płatność lub legalność samej Płatności. PayU nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi (w szczególności kartą płatniczą) może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz lub użytkownik, a więc osoba upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą. 

9. Klient zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i procedur wyznaczonych przez PayU, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych. 

10. Płatność udostępniana jest Akceptantowi w ciągu 1 godziny od uznania rachunku PayU kwotą Płatności.

11. Klient jest informowany o dokonanej Płatności formie komunikatu elektronicznego umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.

12. W przypadku, gdy dokonana Płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona Klient jest bezzwłocznie o tym informowany, a wpłaconą kwotę pozostawia się do dyspozycji Klienta.

V. OPŁATY

1. Z tytułu świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu usługi, PayU może pobierać opłaty od Klienta. W przypadku gdy PayU pobiera opłaty od realizacji Płatności informuje Klienta o wysokości opłaty za pośrednictwem strony internetowej, na której Klient składa Zlecenie płatnicze. Na wniosek Klienta, złożony w sposób określony w art. 9 ust. 2 Regulaminu, PayU dostarcza Klientowi powyższe informacje w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji.

2. W przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
a) PayU pobrała opłatę od Klienta, o której mowa w ust. 1,
b) nastąpił zwrot Płatności zainicjowany przez Akceptanta albo zwrot w związku z uznaniem reklamacji Klienta dotyczącej danej Płatności, 

PayU dokonuje Klientowi również zwrotu opłaty od realizacji danej Płatności. Jeśli zwrot Płatności zainicjowany przez Akceptanta albo zwrot w związku z uznaniem reklamacji Klienta dotyczącej danej Płatności jest częściowy, PayU dokonuje zwrotu opłaty z tytułu realizacji danej Płatności proporcjonalnie do kwoty zwrotu.

3. Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z wykonaniem Płatności na mocy umów zawartych z Partnerami i uczestnikami tych transakcji, a także ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Usługi.

VI. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Korzystając z Usługi Klient zobowiązuje się do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 
b) postępowania w sposób uczciwy i rzetelny w stosunku do innych uczestników obrotu, w szczególności podawania prawdziwych i nie wprowadzających w błąd informacji oraz wywiązywania się z podjętych ustaleń oraz zobowiązań;

Korzystając z Usługi Klient nie może:
a) naruszać obowiązujących przepisów prawa; 
b) korzystać z Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem, w szczególności niedozwolone jest działanie o charakterze naruszającym normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, jakąkolwiek dyskryminację rasową, kulturową, etniczną lub religijną, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. 
c) naruszać prywatności innych osób, przede wszystkim poprzez gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Klientach bądź publikowaniu ich wizerunku bez ich wyraźnej zgody; 
d) dopuszczać się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać zasady świadczenia Usług, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do danych innych Klientów; 
e) podejmować działań na szkodę PayU i innych osób, w tym naruszać autorskie prawa majątkowe oraz prawa wynikające z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAYU

PayU ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

VIII. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest PayU.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego Artykułu, dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu:

- świadczenia Usług i dokumentowania ich wykonania,

- powiadamiania Klienta oraz Akceptanta o statusie realizacji Płatności,

- rozpatrywania reklamacji,

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU

3. W związku z realizacją Płatności PayU przetwarza następujące dane osobowe Klienta:

- imię i nazwisko,

- adres: ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- adres IP.

W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniona do żądania od Klienta innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Ponadto w przypadku, gdy Usługa ma zostać zrealizowana z wykorzystaniem środków pochodzących z pożyczki („Raty PayU” lub odroczonej płatności „PayU Płacę Później”):

a) dane osobowe Klienta z wniosku pożyczkowego oraz adres IP mogą zostać przekazane do partnerów pożyczkowych PayU w celu niezbędnym do rozpatrzenia wniosku pożyczkowego Klienta, zawarcia i wykonania umowy pożyczki,

b) dane osobowe Klienta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, kwota Płatności, opis zakupionych towarów (w tym nazwa, ilość, cena, cena dostawy, kategoria towaru lub usługi), numer telefonu, adres IP, historia Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU z ostatnich 18 miesięcy (obejmująca takie dane jak ilość, rodzaj, data, wartość, zakres, urządzenie, z którego wykonano Płatność, numery rachunków bankowych użytych w ramach Płatności, poprzednie wnioski pożyczkowe składane za pośrednictwem PayU tj. dane na temat składanego wniosku pożyczkowego oraz czy został on przyjęty przez pożyczkodawcę), ilości instrumentów płatniczych, które Klient przechowywał PayU oraz terminu, od którego je przechowywał, mogą zostać przekazane do partnera pożyczkowego współpracującego z PayU tj. Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela marki Monedo (dalej „Kreditech”),

c) PESEL Klienta oraz numer i seria dowodu osobistego są zbierane przez PayU na zlecenie Kreditech i przekazywane do Kreditech.

Dane osobowe Klienta, o których mowa w pkt b) i c) powyżej zostaną wykorzystane przez Kreditech do celów przygotowania oferty pożyczki, przeprowadzania i udoskonalania ocen zdolności kredytowej tak aby w przyszłości móc zaoferować Klientowi lepsze i bardziej dostosowane warunki, aby poprawiać skuteczność produktów Kreditech, lepiej identyfikować i zatrzymywać dobrych klientów oraz poprawiać relacje z klientami, aby wcześniej zrozumieć czego klienci oczekują oraz w jaki sposób spełnić ich oczekiwania.

5. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 3 jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem Płatności.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez PayU określa Polityka Prywatności, której aktualna treść dostępna jest tutaj

IX. REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. 

2. Reklamację można złożyć w formie: 
a) pisemnej na adres PayU wskazany w art.1 ust. 2 Regulaminu lub
b) elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub
c) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Klient), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU 

zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. PayU rozpoznaje reklamację w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania odpowiednich informacji, o czym Klient zostanie poinformowany, przy czym maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 35 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Klient wyraził na to zgodę. 

5. W związku z rozpatrywaniem reklamacji, celem wyjaśnienia wszelkich kwestii z wystawcami kart płatniczych, instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, PayU może zwrócić się do Klienta o przesłanie w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania:
a) dodatkowych, niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana Płatność oraz
b) kopii dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem Usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi.

X. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.payu.pl. 

2. Prawem właściwym dla umowy między Klientem a PayU zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Jeżeli Klient jest konsumentem, zastosowanie mają dodatkowo korzystniejsze dla niego bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju zamieszkania.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PayU na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne lub przez właściwy sąd miejsca zamieszkania Klienta będącego konsumentem, o ile takie uprawnienie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.